Oświadczenia

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą obrót produktami leczniczym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.